รางวัลประเภทบุคคล “รางวัลทีวีสีขาว ครั้งที่ 2”

รางวัลทีวีสีขาว ประเภทบุคคล 10 รางวัล

1. รายการ ผู้ดำเนินรายการข่าวดีเด่น

2. รางวัล ทีมรายงานข่าวดีเด่น

3. รางวัล พิธีกรหญิงดีเด่น

4. รางวัล พิธีกรชายดีเด่น

5. รางวัล ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ดีเด่น

6. รางวัล ทีมสร้างสรรค์เพลงละครโทรทัศน์ดีเด่น

7. รางวัล ผู้กำกับการแสดงดีเด่น

8. รางวัล ทีมนักแสดงสมทบดีเด่น

9. รางวัล นักแสดงหญิงดีเด่น

10. รางวัล นักแสดงชายดีเด่น

แต่ละรางวัลจะได้รับ : ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 100,000 บาท

 

หมายเหตุ. รายละเอียดดังกล่าวโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม