หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินรางวัลทีวีสีขาว ครั้งที่ 2

  • ด้านคุณค่า / คุณภาพ
  • ด้านการนำเสนอ
  • ด้านความรับผิดชอบ

เกณฑ์การพิจารณารายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินรางวัล : ประเภทรายการ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินรางวัล : ประเภทรายการ
1. รายการข่าวดีเด่น 1) เสนอข่าวที่มีคุณค่าของข่าว มีประโยชน์ต่อสังคมและเป็นเรื่องที่คนในสังคมควรรู้เปิดโลกทัศน์ผู้ชม
2) นำเสนอข่าวที่มีคุณภาพ เที่ยงตรง ทันเหตุการณ์ เสนอข่าวอย่างรอบด้าน อยู่บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
3) นำเสนอข่าวด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย
4) เคารพสิทธิของบุคคลในข่าว รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลได้ผลเสียของประเทศและประชาชน และยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอข่าว
2. รายการสารคดีดีเด่น 1) เสนอเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
2) มีการลำดับภาพและวิธีการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์ อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ที่ผ่านการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเสนอ
3) นำเสนอสารคดีด้วยภาพและเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ การได้ข้อมูลต้องถูกต้องและเคารพสิทธิ์ของแหล่งข้อมูล และยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอ
3. รายการกีฬาสร้างสรรค์ดีเด่น 1) นำเสนอเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า มีคุณภาพ ให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ทำให้ผู้ชมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกากีฬาประเภทนั้น ๆ มากขึ้น
2) มีรูปแบบการนำเสนอด้านการถ่ายทำ การใช้กราฟิก การตัดต่อ การใช้เทคนิคพิเศษทำให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย
3) นำเสนอรายการด้วยความรับผิดชอบ สอดคล้องเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการกีฬาและไม่ส่งเสริมการพนันทั้งทางตรงและทางอ้อม ยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอ
4. รายการสำหรับเด็กดีเด่น 1) เป็นรายการที่ผลิตเพื่อผู้ชมที่เป็นเด็กโดยเฉพาะ เนื้อหาสาระมีคุณค่า ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม เป็นประโยชน์ต่อเด็กในวัยต่าง ๆ สื่อสารให้เด็กเกิดความเข้าใจได้ง่าย ได้รับความรู้ ได้ประโยชน์ ได้ความเพลิดเพลิน
2) มีรูปแบบการนำเสนอที่สร้างสรรค์ ไม่เสนอภาพความรุนแรง มีวิธีการนำเสนอเหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย
3) นำเสนอภาพและเนื้อหาที่ถูกต้อง ไม่นำแนวคิดของผู้ใหญ่แทรกในเนื้อหารายการและไม่ละเมิดสิทธิเด็ก ยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอ
5. รายการสำหรับครอบครัวดีเด่น 1) เนื้อหารายการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดี ก่อเกิดความรัก ความเข้าใจ และความสมัคคีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ผู้ชมได้รับความรู้ ได้ประโยชน์ ได้ความเพลิดเพลิน
2) มีรูปแบบการนำเสนอและวิธีการเล่าเรื่องน่าสนใจ ทันสมัย เข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงผู้ชมทุกเพศทุกวัย
3) นำเสนอภาพและเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสม การได้ข้อมูลต้องถูกต้องและเคารพสิทธิของแหล่งข้อมูล และยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอ
6. รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น 1) เนื้อหาสาระที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยหรือศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีเนื้อหาสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทย
2) นำเสนอเนื้อหาครบถ้วน ผ่านการค้นคว้าข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม มีรูปแบบการนำเสนอและวิธีการเล่าเรื่องน่าสนใจ ทันสมัย เข้าใจได้ง่าย
3) นำเสนอภาพและเนื้อหาที่ถูกต้อง การได้ข้อมูลต้องถูกต้องและเคารพสิทธิของแหล่งข้อมูล และยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอ
7. รายการปกิณกะดีเด่น 1) เนื้อหารายการและรูปแบบการนำเสนอมีความหลากหลาย สอดแทรกสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
2) มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งการผลิตและนำเสนอ พิธีกรประจำรายการมีความสามารถด้านการนำเสนอ มีไหวพริบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีบุคลิกภาพดี
3) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการใช้ภาษาและกิริยาที่สุภาพเหมาะสมกับเนื้อหารายการ ไม่แสดงพฤติกรรมรุนแรงและไม่เหมาะสม
8. รายการส่งเสริมการศึกษา หรือเทคโนโลยีดีเด่น 1) เนื้อหาสาระมีคุณค่า ให้ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ หรือแสดงให้เห็นแนวคิด องค์ความรู้ พัฒนาการเทคโนโลยี ทันต่อสถานการณ์ น่าสนใจ เป็นประโยชน์ผู้ชม
2) รูปแบบการนำเสนอทันสมัย เช่น การใช้กราฟิก การตัดต่อ การลำดับภาพ ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย
3) ผลิตและนำเสนอภาพและเนื้อหาที่ถูกต้อง เคารพสิทธิของแหล่งข้อมูล ยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอ
9. รายการส่งเสริมชุมชนดีเด่น 1) เนื้อหาให้ความสำคัญด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอเนื้อหาของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน การท่องเที่ยว เป็นต้น
2) รูปแบบการนำเสนอทันสมัย เช่น การใช้กราฟิก การตัดต่อ การลำดับภาพ ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย
3) ผลิตและนำเสนอภาพและเนื้อหาที่ถูกต้อง เคารพสิทธิของแหล่งข้อมูล ยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอ
10. รายการละครดีเด่น 1) มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ สนุกสนาน ให้แรงบันดาลใจ ให้ข้อคิดที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ชม มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม และช่วยยกระดับจิตใจของผู้ชม
2) พิจารณาคุณภาพองค์รวมทั้งหมดของการผลิตละคร ตั้งแต่ เนื้อหาสาระ ความบันเทิง บทโทรทัศน์ บทบาทการแสดงตัวละคร ผู้กำกับ องค์ประกอบศิลป์ ฯลฯ โดย มีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ มีการลำดับเรื่องที่ดี มีภาษาภาพที่สวยงามสอดคล้องกับเรื่องราว
3) นักแสดงใช้ภาษา กิริยาท่าทางเหมาะสมตามบทของเนื้อเรื่อง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินรางวัลทีวีสีขาว ครั้งที่ 2

  • ด้านคุณค่า / คุณภาพ
  • ด้านการนำเสนอ
  • ด้านความรับผิดชอบ

เกณฑ์การพิจารณารายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินรางวัล : ประเภทบุคคล
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินรางวัล : รางวัลประเภทบุคคล
1.ผู้ดำเนินรายการข่าวดีเด่น 1) ใช้ภาษาและมีการออกเสียงอย่างถูกต้องตามอักขรวิธี ใช้น้ำเสียงรายงานข่าวชัดเจนตามบริบทของเนื้อข่าว
2) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาข่าว ทำความเข้าใจกับเนื้อหาข่าวได้เป็นอย่างดี รายงานข่าวได้ราบรื่น ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย มีไหวพริบสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรายงานข่าวได้ดี
3) ให้เกียรติบุคคลในข่าว ไม่แสดงความคิดเห็นของตนที่ทำให้บุคคลในข่าวได้รับ หรือแสดงอารมณ์ร่วมหรือชี้นำสังคม
2. ทีมรายงานข่าวดีเด่น 1) พิจารณาจากการทำงานเป็นทีมในการนำเสนอข่าวรูปแบบสกู๊ปข่าวผลงานต่าง ๆ ที่ทีมทำได้ชัดเจน ตรงประเด็น ถูกต้อง ฉับไว
2) ทีมข่าวสามารถผลิตและนำเสนอสกู๊ปข่าวที่มีคุณค่าของข่าว ถูกต้อง ตรงประเด็น ครบถ้วน รอบด้าน ทันต่อเวลา แสดงให้เห็นทักษะด้านการวางแผน การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
3) เป็นทีมข่าวที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการนำเสนอข่าว มีการค้นคว้าอ้างอิง ตรวจสอบข้อมูล รับผิดชอบต่อสิ่งที่นำเสนอ รวมทั้งเคารพสิทธิของบุคคลที่ปรากฏในข่าว
3. พิธีกรหญิงดีเด่น 1) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา สามารถสื่อสารและดำเนินรายการได้ดี
2) สื่อสารได้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี ทั้งราชาศัพท์ คำสามัญ ภาษาต่างประเทศ ชื่อสถานที่ ภาษาสุภาพ น้ำเสียงเหมาะสม เข้าใจง่าย
3) ควบคุมรายการให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย ไม่นอกประเด็น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4) การแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับของลักษณะรายการ มีบุคลิกที่ดี
5) สื่อสารกับผู้ร่วมรายการและผู้ชมได้สอดคล้องกับแนวคิดของรายการ
4. พิธีกรชายดีเด่น 1) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา สามารถสื่อสารและดำเนินรายการได้ดี
2) สื่อสารได้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี ทั้งราชาศัพท์ คำสามัญ ภาษาต่างประเทศ ชื่อสถานที่ ภาษาสุภาพ น้ำเสียงเหมาะสม เข้าใจง่าย
3) ควบคุมรายการให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย ไม่นอกประเด็น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4) การแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับของลักษณะรายการ มีบุคลิกที่ดี
5) สื่อสารกับผู้ร่วมรายการและผู้ชมได้สอดคล้องกับแนวคิดของรายการ
5. ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ดีเด่น 1) สามารถรักษาเค้าโครงเรื่องเดิมได้ตามความมุ่งหมายของบทประพันธ์ และบทละครมีความสมจริงตามยุคสมัยของเนื้อเรื่อง
2) สร้างสรรค์บทละครอย่างมีคุณค่าแม้จะดัดแปลงจากบทประพันธ์
3) สร้างฉาก เหตุการณ์ ชีวิตและบุคลิกของตัวละครให้ความสัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่อง
4) ภาษาพูดของตัวละครในบทละครต้องสอดคล้องกับบทประพันธ์
6. ทีมสร้างสรรค์เพลงละครโทรทัศน์ดีเด่น 1) เป็นเพลงนำหลักของละครที่มีเนื้อร้องและทำนองแต่งขึ้นใหม่ เพื่อการใช้ประกอบละครในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
2) มีการสร้างสรรค์คำร้อง ทำนองและดนตรี ที่มีลักษณะทางฉันทลักษณ์ของบทเพลงละครโทรทัศน์ ใช้ภาษาไพเราะ เนื้อหาของเพลงเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับละคร
7. ผู้กำกับการแสดงดีเด่น 1) พิจารณาจากคุณภาพของละคร และทิศทางในการกำกับละครทั้งเรื่อง
2) สามารถทำความเข้าใจกับผู้แสดงให้เข้าถึงบทบาทการแสดงที่เหมาะสมกับเรื่องราวเป็นอย่างดี
3) ตีความหมายบท คัดเลือกและกำกับผู้แสดงทุกคนให้สามารถแสดงออกได้ตามบทที่ได้รับ
4) ต้องเป็นผู้ประพฤติดี ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียหรือการกระทำผิดกฎหมายให้ปรากฏ
8. ทีมนักแสดงสมทบดีเด่น เป็นทีมนักแสดงสมทบที่สามารถถ่ายทอดบทบาทตัวละครโดยรวม ส่งผลให้ละครเป็นที่นิยม ผู้ชมชื่นชอบ มีคุณสมบัติดังนี้
1) มีความสามารถในการแสดงอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งเหมาะสมกับบทบาทของตัวละคร สามารถดึงดูดความสนใจเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชมทุกฉากที่แสดง
2) สามารถแสดงออกและถ่ายทอดอารมณ์มาสู่ผู้ชมได้อย่างมีศิลปะ มีการควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความเข้าใจในศิลปะของการแสดง เชื่อและเข้าใจในบทบาทที่ตนแสดง มีการแสดงที่จริงใจ ปราศจากการเสแสร้งทำให้ผู้ชมสามารถรับความคิดที่ผู้ประพันธ์บทละครและผู้กำกับการแสดงต้องการสื่อสารต่อผู้ชมได้
4) จดจำบทได้ดี มีสมาธิสูง สามารถรวมความคิด อารมณ์ ความรู้สึกตามบทบาทอย่างมีพลังและจุดหมายทางการแสดงที่แน่นอน
5) สามารถถ่ายทอดบุคลิกของตัวละครได้อย่างสมจริง หลากหลาย ถูกต้อง น่าสนใจ
6) มีผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการหรือมาตรฐานด้านการแสดง
7) ต้องเป็นผู้ประพฤติดี ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียหรือการกระทำผิดกฎหมายให้ปรากฏ
9. นักแสดงหญิงดีเด่น
10. นักแสดงชายดีเด่น
เป็นตัวละครหลักที่ดำเนินเรื่อง ซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้ละครขับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีผลต่อเนื้อหาโดยรวมของเรื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีความสามารถในการแสดงอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งเหมาะสมกับบทบาทของตัวละคร สามารถดึงดูดความสนใจเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชมทุกฉากที่แสดง
2) สามารถแสดงออกและถ่ายทอดอารมณ์มาสู่ผู้ชมได้อย่างมีศิลปะ มีการควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความเข้าใจในศิลปะของการแสดง เชื่อและเข้าใจในบทบาทที่ตนแสดง มีการแสดงที่จริงใจ ปราศจากการเสแสร้งทำให้ผู้ชมสามารถรับความคิดที่ผู้ประพันธ์บทละครและผู้กำกับการแสดงต้องการสื่อสารต่อผู้ชมได้
4) จดจำบทได้ดี มีสมาธิสูง สามารถรวมความคิด อารมณ์ ความรู้สึกตามบทบาทอย่างมีพลังและจุดหมายทางการแสดงที่แน่นอน
5) สามารถถ่ายทอดบุคลิกของตัวละครได้อย่างสมจริง หลากหลาย ถูกต้อง น่าสนใจ
6) มีผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการหรือมาตรฐานด้านการแสดง
7) ต้องเป็นผู้ประพฤติดี ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียหรือการกระทำผิดกฎหมายให้ปรากฏ