มูลนิธิจำนง รังสิกุล

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการรางวัลทีวีสีขาว

ปัจจุบันกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด กล่าวคือ จำนวนช่องรายการโทรทัศน์แบบฟรีทีวีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เคยมีเพียง 6 ช่อง เพิ่มขึ้น 24 ช่อง ส่งผลถึงรายการโทรทัศน์ที่ผลิตออกมามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นตามเพื่อรองรับกับจำนวนช่องที่เพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ เรื่องคุณภาพเนื้อหาของรายการที่มีความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบแปลกใหม่ มีความหลากหลายเชิงเนื้อหา เนื่องจากบุคลากรซึ่งเป็นผู้ผลิตเนื้อหามีจำนวนเพิ่มขึ้นตามจำนวนช่องอีกด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ การผลิตเนื้อหารายการ ตลอดจนมาตรการทางจริยธรรมของผู้ประกอบกิจการเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิทัล จึงมีความประสงค์ผลักดันให้มีการจัดโครงการรางวัลทีวีสีขาวขึ้น เพื่อทำให้เกิดการแข่งขัน การผลิตเนื้อหาสาระของรายการ

การพัฒนาบุคลากร และการประกอบกิจการโทรทัศน์ มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งมุ่งหวังไปในทางที่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนเป็นสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิจำนง รังสิกุล และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการรางวัลทีวีสีขาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ส่งเสริมการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลของประเทศไทยให้มีคุณภาพ และ เพื่อให้ผู้รับชมได้รับสาระ ประโยชน์ และความเพลิดเพลินจากรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการรางวัลทีวีสีขาวเป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิจำนง รังสิกุล ในฐานะผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการรางวัลทีวีสีขาว

ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

 1. นายพยงค์ คชาลัย ที่ปรึกษาคณะทำงาน
 2. นายนคร วีระประวัติ ประธานคณะทำงาน
 3. นางปกฉัตร สุศิวะ รองประธานคณะทำงาน
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ทิมเมือง คณะทำงาน
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ คณะทำงาน
 6. นายธันว์ บำรุงสุข คณะทำงาน
 7. นางสาวกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ คณะทำงาน
 8. นางสาวสุภาพร เลขมาศ เลขานุการ
 9. นายอโนชัย ตั้งเพชรเดโช ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
 2. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดโครงการรางวัลทีวีสีขาว และกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 3. ดำเนินการศึกษาวิจัยแนวทางการดำเนินงาน ประเด็นความสำคัญและการประเมินผลโครงการรางวัลทีวีสีขาว
 4. ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้า และสรุปโครงการตามที่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะกำหนด

คณะทำงานโครงการรางวัลทีวีสีขาว

คุณพยงค์ คชาลัย
ประธานโครงการ

ที่ปรึกษาคณะทำงาน

ศิลปินนักประพันธ์และนักเขียนวรรณกรรมไทย ผู้สืบสานดนตรี นาฏศิลป์ไทยและเพลงพื้นบ้าน

 • อดีตผู้บริหารด้านงานประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ
 • อดีตผู้นำในการก่อตั้งศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ
 • อดีตนายกสมาคมวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อดีตกรรมการประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รางวัล/เกียรติยศ
 • รางวัล “นราธิปพงศ์ประพันธ์” จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2560
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
 • เหรียญกาชาดสรรเสริญชั้นที่ 2 จากสภากาชาดไทย

นคร วีระประวัติ

หัวหน้าโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว”

 

ประสบการณ์ด้านโทรทัศน์

ริเริ่มและจัดงานแจกรางวัลทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยชื่อรางวัล “เมขลา” เมื่อปี พ.ศ. 2523 เป็นประธานกรรมการจัดงานครั้งที่ 1 - 4

- เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันศิลปะและวิทยาการโทรทัศน์แห่งสหรัฐอเมริกาที่นครลอสแองเจลีส และได้รับเชิญเข้าร่วมชมงานแจกรางวัล EMMY ปี 2526

- ได้รับทาบทามจากหนังสือพิมพ์อินไซด์ทีวีก่อตั้งรางวัลโทรทัศน์รางวัลใหม่ชื่อ “โทรทัศน์ทองคำ” และเป็นประธานกรรมการจัดงานตั้งแต่ครั้งที่ 1 – 9  หลังจากนั้นร่วมเป็นกรรมการอำนวยการจัดงานมาจนถึงปัจจุบันจัดปีล่าสุดครั้งที่ 31

- อาจารย์พิเศษสอนทางด้านโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

 

ตำแหน่งอื่น ๆ ปัจจุบัน

- รองประธานมูลนิธิ จำนง รังสิกุล

- รองประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส

- รองประธานชมรมส่งเสริมโทรทัศน์

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

- กรรมการจัดประเภทภาพยนตร์(เรตติ้ง) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

- กรรมการพิจารณาอนุญาตกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว

- กรรมการ สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

 

การทำงานในอดีต

- ผู้สื่อข่าว ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ( กรกฎาคม 2511- กรกฎาคม 2516)

- ผู้สื่อข่าวและหัวหน้าข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (สิงหาคม 2517 –  สิงหาคม 2547)

 

ตำแหน่งทางด้านสื่อ

- นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย (2521-2523, 2524-2526)

- ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิง (มิถุนายน 2531 – ปัจจุบัน )

- อุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2548 – 2558 )

 

อื่น ๆ

- ปัจจุบันเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ “บันเทิงวิพากษ์”

- กรรมการตัดสินการประกวด ภาพยนตร์, ดนตรี, โทรทัศน์, นางงาม, ฯลฯ